نمایندگی کارتریج ایرانی پردیس در استان کردستان -سنندج -فروشگاه ایمان کامپیوترفروشگاه ایمان کامپیوتر -آقا وخانم منجمی

ادرس:سنندج -خیابان فلسطین-فروشگاه ایمان کامپیوتر

087-33233198
087-33241432

09187171656

EMAIL: imancomputer1393@gmail.comhpنمایندگی