نمایندگی کارتریج ایرانی پردیس -فروشگاه دانشمند-شهرکرد

نمایندگی کارتریج ایرانی پردیس

فروشگاه دانشمند

شهرکرد-خیابان مولوی-جنب شهرداری

038-32223532///تلفن:32228572-038

موبایل: اقای مرتضوی 09121256184