عاملی که باعث می‌شود کاغذ در پرینتر نسوزد

مهمترین عامل نسوختن کاغذ در پرینترها سرعت است. سرعت حرکت کاغذ توسط غلتکها ی پرینترها بگونه‌ای خواهد بود که باعث عدم سوختگی کاغذ خواهد شد. پس از ریختن پودر کارتریج وتونر بر روی کاغذ ، سطح استوانه پرینترتحت تأثیر یک لامپ تخلیه قرار می‌گیرد. این لامپ روشن تمام سطح "نور پذیر" استوانه را تحت تأثیر قرار داده و تصاویر الکتریکی را پاک خواهد کرد. در ادامه سطح استوانه توسط سیم شارژ (کرنا)تحت تأثیر شارژ مثبت قرار می‌گیرد وکاغذ در پرینترها نمی سوزد.