مزایاچاپگرهای جوهرافشان

چاپگرجوهرافشان

• کیفیت چاپ عکس عالی است.
• چاپگر های جوهر افشان برای مصارف خانگی آن قدر سریع هستند. گرچه اکثر آنها از کندترین چاپگر لیزری کندتر اند ولی بیشتر نیازهای مردم را برآورده می کنند .
• چاپگر های جوهر افشان نوعاً از چاپگر های لیزری ارزان تر اند.