canon-کارتریج های لیزری کنان

مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer LBP800/810/1120<<< مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:2500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer 1210LBP<<< مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:2500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer LBP-3200<<< مخصوص پرینترهای
canon laser printer MF3110/3112/3220/3222/5630
canon laser printer5650/5700/5730/5750/5770

* تعدادبرگ با پوشش5%:2500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer LBP3200/MF3220/3110/MF 5770<<< مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:2500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer 4300/4100/200/100/95<<< مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:2000 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer L 60/L 90/L 200/L 240L 250/L 260<<<مخصوص پرینترهای
L280/L290/L295/L300/L350/L360
* تعدادبرگ با پوشش5%:2700 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer MF 5880DN/MF 5840DN/LBP 6650DN<<< مخصوص پرینترهای
LBP 6300DN/MF 5940
* تعدادبرگ با پوشش5%:2100 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer LBP 5050/MF 8030/MF 8050/MF 8040<<< مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%برای هررنگ:2300 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer 3000/2900LBP<<< مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:2000 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
* Canon i-SENSYS LBP 5000/Canon i-SENSYS LBP 5100<<< مخصوص پرینترهای
Canoni LBP 5000
* تعدادبرگ با پوشش5%برای هرنگ:2000 برگ
تعدادبرگ با پوشش5%برای مشکی:2500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer 3050/3100/3010<<<مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:1500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer LBP 3250 <<<مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:1500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser FAX L3000 <<<مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:4500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser 6680/3370/3310 <<<مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:3000 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser LBP 7200 /MF 8330/MF 8350/MF 8340 <<<مخصوص پرینترهای
MF 8360،MF 8380/LBP 7680/ LBP 7660
*تعدادبرگ با پوشش5%مشکی:3400 برگ تعدادبرگ با پوشش5%زرد:2900 برگ
تعدادبرگ با پوشش5%ابی:2900 برگتعدادبرگ با پوشش5%قرمز:2900 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser LBP 6000/LBP 6020/ MF 3010/LBP 6020 <<<مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:1600 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer MF 4410/MF 4430/MF 4450<<<مخصوص پرینترهای
canon laser printerMF 4550/MF 4570/MF 4580
* تعدادبرگ با پوشش5%:2100 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
مشخصات فنی کارتریج های کنان :
*canon laser printer 340/320/pc300/400/L390/FAXL380 <<<مخصوص پرینترهای
* تعدادبرگ با پوشش5%:3500 برگ
*قیمت اورجینال:88341919
*با گارانتی تعویض بی قید وشرط
نمایندگی کارتریج