**برای اطلاع از قیمت ها با شماره 88322120 تماس حاصل فرمایید.قیمت ها به روز می باشد.**hp sepration pad - hpسپریشن پد

سپريشن پد *HP 4500/4550
سپريشن پد *HP1100/3200
سپريشن پد *HP 8000/5SI/WX
سپريشن پد *HP 6L/5L
سپريشن پد *HP 1010/1020/1015/1018
سپريشن پد *HP 4VC / 4V
سپريشن پد *HP 2300-3005
سپريشن پد *HP 2500/2100/2200/1500
سپريشن پد *HP 1320/1160
سپريشن پد *HP 2100
سپريشن پد *HP 1200/1300/1000/3300/1150
سپريشن پد *HP 5000/5100
سپريشن پد *HP 5100/5000
سپريشن پد *HP 4200-4300-4000-4100
سپريشن پد *HP 1120
سپريشن پد *HP -1280-1220
سپريشن پد *HP 4000-4100-4050
سپريشن پد *HP 1008-1005-1007-1006
سپريشن پد *HP 1505
سپريشن پد *hp 5200-2015
سپريشن پد *HP 2035-2055
سپريشن پد *HP 2420-2550
سپريشن پد *HP 3005
سپريشن پد *HP 3005
سپريشن پد *Sam ML 4100/2250
سپريشن پد *Sam ML -1710/4216/4116/4016/4300 /171 /4216/4116/4 16/43

تعویض سپریشن پد

نحوه تعویض سپریشن پد
1.مرحله اول:
پرینتر خودرا خاموش کرده وسیم برق را بکشید.اجازه دهید تا چاپگر خنک شود.
محل سیم برق پرینتر را در عکس مشاهده می نماییدسپریشن پد
2.مرحله دوم:
سینی های ورودی پرینتر را از جای خود را خارج کنید سپریشن پد
3.مرحله سوم:
سپریشن پد ابی رنگ را در پرینتر پیدا نماییند محل قرار گیری ان در عکس نشان داده شده است.سپریشن پد
4.مرحله چهارم:
ازاد کردن زبانه سپریشن پد
با یک پیچ گوشتی سپریشن پد را از جای خود بلند کنید قرار دادن یک پیچ در شکاف سپریشن پد برای ازاد کردن زبانه ها بلامانع استسپریشن پد
مرحله پنجم:
جدا کردن سپریشن پد به این صورت است که از یک طرف پیچ گوشتی ویا اهرم قرار داده شده را فشار دهید و از سوی دیگرسپریشن پد را بکشید تا از پرینتر جدا شود.سپریشن پد
مرحله ششم:
نحوه قرادادن سپریشن پد جدید
با یک دست سپریشن پد چدید را در محل سپریشن پد چدا شده نگه د ارید (محل1)و با دست دیگر سینی ورودی را باز کرده و پایه فنری را به سمت پایین فشار دهید(محل2)در عکس نحوه صحیح را مشاهده می نماییدسپریشن پد
مرحله هفتم:
با زدن ضربه ای ناگهانی و محکم سپریشن پد را در جای خود قرار دهید.
نکته مهم:
دقت داشته باشید که در هنگام قرار گیری هیج فضای خالی بین سپریشن پد و پای فنری وجود نداشته باشد.سپریشن پد
مرحله هشتم:
پیکاپ رولر و کارتریج وسپریشن پد را درجای خود قرار داده و پرینتر را به برق زده روشن نمایید.