چاپگر ضربه ای

پرینتر ضربه ایپرینتر ضربه ای

اصول کار این چاپگر های بر اساس ضربه ای است که روی نواری رنگی زده می شود پس یک شکل روی کاغذ ایجاد می شود. چاپگر های سوزنی.حروفی و... از این دسته چاپگر ها هستند.