:در صورت نبودن درایور خودر در صفحه درایور پرینتر به روش زیر عمل نمایید

گام اول :
گام دوم:گام سوم:گام چهارم:گام پنجم:گام ششم:گام هفتم:گام هشتم: