انواع کاغذوپاکت وپوشه ومقوا

کاغذهای موجود در بازار ،برش ایران می باشد .......قیمت کالا:1919 8834......A5 کاغذ

کاغذ 80 گرم و برش خارجی - تایلندی .......قیمت کالا:1919 8834 ........A4 کاغذ

کاغذ 80 گرم و برش خارجی - اندونزیایی.......قیمت کالا:1919 8834........A4 کاغذ

کاغذ 80 گرم وبرش خارجی .......قیمت کالا:1919 8834 ............A3 کاغذ

کاغذ 75 گرم وبرش خارجی .......قیمت کالا:1919 8834.............B4 کاغذ

کاغذ گلاسه ............ محتوای 100 برگ ............................قیمت کالا:1919 8834

کاغذ فتوگلاسه 175 گرمی ......................محتوای 20 برگ در هر بسته_ ژاپنی

کاغذ فتوگلاسه 255 گرمی ......................محتوای 20 برگ در هر بسته_ ژاپنی .

کاغذ کوتد..........محتوای 100 برگ کاغذ 100 گرم با تنوع قیمت بر اساس گرم و تعداد برگ در هر بسته

محتوای 100 برگ در هر بسته- مات و گلاسه ...........قیمت :1919 8834....A4 کاغذ پشت چسبدار

محتوای 100 برگ در هر بسته ...........قیمت کالا: 1919 8834............A5 کاغذ تذهیب

محتوای 100 برگ در هر بسته ...........قیمت کالا: 1919 8834............A4 کاغذ تذهیب

هربسته 500 برگ رنگی ...........قیمت کالا: 1919 8834............A4 کاغذ

هربسته 500 برگ رنگی ...........قیمت کالا: 1919 8834............A5 کاغذ

هربسته 500 برگ ...........قیمت کالا: 1919 8834............A4 کاغذ کالک

هربسته 500 برگ ...........قیمت کالا: 1919 8834............A3 کاغذ کالک

کاغذ پرینتر 80 ستونی ................. 70 گرم_با خط و بی خط_تک نسخه کاغذ پرینتر 80 ستونی

کاغذ پرینتر 80 ستونی ................. 70 گرم_با خط و بی خط_دو نسخه کاغذ پرینتر 80 ستونی

کاغذ پرینتر 132 ستونی ................. 70 گرم_با خط و بی خط_تک نسخه کاغذ پرینتر 80 ستونی

کاغذ 100برگ کلاسور...............................................قیمت:1919 8834

مقوا اشتاین باخ جهت طراحی ..............................................قیمت 1919 8834

رول فاکس 15 متری ½*210.....قیمت کالا:1919 8834

رول فاکس 30 متری ½* 210 و ½*216 .....قیمت کالا:1919 8834

رول کاغذی ماشین حساب ............ سایز 57 میلیمتر چاپی .....قیمت کالا:1919 8834

رول کاغذی ترازو............... سایز 57 میلیمتر حرارتی .....قیمت کالا:1919 8834

رول اتیکت زنی................ در چهار رنگ .....قیمت کالا:1919 8834

محتوای 100برگ در هر بسته .....قیمت کالا:1919 8834........A4 مقوا

دیوایدر مقوایی................ 100 برگ در هر بسته .....قیمت کالا:1919 8834

ایرانی محتوای 100 برگ در هر بسته ......قیمت کالا:1919 8834......A4 کاربن

خارجی محتوای 100 برگ در هر بسته ......قیمت کالا:1919 8834......A4 کاربن

ایرانی محتوای 100 برگ در هر بسته ......قیمت کالا:1919 8834......A3 کاربن

خارجی محتوای 100 برگ در هر بسته ......قیمت کالا:1919 8834......A3 کاربن

رنگیایرانی محتوای 100 برگ در هر بسته ......قیمت کالا:1919 8834......A4 کاربن

8834 1919:قیمت کالا............A3 مقوا گلاسه

پوشه روغنی ........ چهار رنگ .....قیمت کالا:1919 8834

پاکت خشتی سفید ........ بسته 50 تایی - رنگ کاغذ سفید .....قیمت کالا:1919 8834

پاکت ملخی سفید ........ بسته 50 تایی - رنگ کاغذ سفید .....قیمت کالا:1919 8834

بسته 50 تایی - رنگ کاغذ نخودی .....قیمت کالا:1919 8834........... A5 پاکت

بسته 50 تایی - رنگ کاغذ نخودی .....قیمت کالا:1919 8834........... A4 پاکت

بسته 50 تایی - رنگ کاغذ نخودی .....قیمت کالا:1919 8834........... A3 پاکت

بسته 50 تایی - رنگ کاغذ زرد .....قیمت کالا:1919 8834........... A5 پاکت

بسته 50 تایی - رنگ کاغذ نخودی .....قیمت کالا:1919 8834........... A4 پاکت

بسته 50 تایی - رنگ کاغذ نخودی .....قیمت کالا:1919 8834........... A3 پاکت

پوشه فایلی خارجی........ در چهار رنگ - جنس میله فلزی .....قیمت کالا:1919 8834

پوشه فایلی مقوایی........ جنس میله پلاستیکی_در چهار رنگ .....قیمت کالا:1919 8834

پوشه سه خط.......... در چهار رنگ .....قیمت کالا:1919 8834

پوشه دوار......... در چهار رنگ .....قیمت کالا:1919 8834