مشخصات کارتریج :
*KX-MB262-KX-MB263-KX-MB271-KX-MB283-<<< مخصوص دستگاه های
KX-MB763-KX-MB772-KX-MB773-KX-MB781-KX-MB783
*تعداد چاپ کاغذ 1500 برگ *قیمت:
مشخصات کارتریج :
*KX-FL511/512/513/540/541/542/<<< مخصوص دستگاه های
543/611/612/613/fm651/flm652/653
*تعداد چاپ کاغذ 1500 برگ *قیمت: