قیمت قطعات کارتریج :درام ,چیپست ,فیلم فیوزینگ

drum- درام

chip -چیپست

+ fuser film -فیوزر فیلم