تونر-toner

تونر,toner

یکی از مهمترین شاخصهای یک چاپگر لیزری ، تونر است. تونز یک نوع پودر الکتریکی شارژ شده بوده که دارای دو عنصر اصلی: رنگ دانه و پلاستیک است. رنگ دانه‌ها تأمین کننده رنگ مورد نیاز می‌باشند (در چاپگرهای تک رنگ ، رنگ فوق مشکی است)، رنگ دانه‌ها با پلاستیک آمیخته شده‌اند. بدین ترتیب زمانی که تونر از بین غلتکهای داغ عبور می‌نماید ، گداخته خواهند گردید. پودر در یک محفظه کوچک در داخل یک روکش قابل حرکت ذخیره می‌گردد. چاپگر تونر مورد نیاز خود را از طریق دولوپر ویونیت(تأمین کننده دانه) از محفظه دریافت می‌دارد.
دولوپر، یک مجموعه از دانه‌های مغناطیسی با شارژ منفی است. دانه‌های فوق به یک پاک کن فلزی قابل چرخش ، متصل خواهند شد. با حرکت میله فوق دانه‌های مغناطیسی در محفظه گفته شده قرار خواهند گرفت. با توجه به اینکه دانه‌های مغناطیسی دارای شارژ منفی می‌باشند ، تأمین کننده دانه‌ها ، دانه‌های مثبت تونر را جمع آوری خواهد کرد. درادامه پاک کن ، ذرات را تمیز و آنها را برای استوانه ارسال می‌دارد. تصاویر الکترواستاتیک دارای شارژ منفی قویتر نسبت به تأمین کننده دانه‌ها بوده و استوانه شامل ذرات چسبانده شده را از خود دور می‌نماید.
در ادامه استوانه در طول کاغذ حرکت و به موازات آن کاغذ تحت تأثیر یک میدان قرار گرفته (یک سیم دی تک کرنا)و تخلیه الکتریکی می‌گردد. در وضعیت فوق تنها عاملی که باعث نگهداری تونر بر سطح کاغذ می‌گردد ، نیروی جاذبه است. به منظور چسباندن تونر بر روی سطح کاغذ ، می‌بایست کاغذ از طریق غلتکهای داغ بحرکت در آید. در اغلب چاپگرها ، تونر هوپر، دولوپرو درام اسمبلی در یک کارتریج قابل تعویض قرار می گیرند.