مشخصات تونر :
* 232-282 <<< مخصوص دستگاه های
*قیمت:
مشخصات تونر :
* Toshiba e-Studio 450 Toshiba e-Studio 350,
e-Studio 352, e-Studio 452Toshiba T-3520<<< مخصوص دستگاه های
*قیمت:
مشخصات تونر :
* Toshiba E STUDIO 3511/4511<<< مخصوص دستگاه های
*Supply Ability:1000 Kilogram/Kilograms per Month
مشخصات تونر :
*181 -182 – 211-212-242<<< مخصوص دستگاه های
*قیمت
مشخصات تونر :
*T3560/4560/2/3570/4570<<< مخصوص دستگاه های
*Page Yield: 13000p//Toner Load: 500g
مشخصات تونر :
*Toshiba e-Studio 16, 16s, 160, 168, 168s, 169<<< مخصوص دستگاه های
*Page Yield Per Package (Up to)5,000
مشخصات تونر :
* Toshiba e-studio 230/280 <<< مخصوص دستگاه های
*قیمت
مشخصات تونر :
*Toshiba BD-1650/2500/2540/1710/2050/2310<<< مخصوص دستگاه های
*قیمت
مشخصات تونر :
*e-Studio 35, e-Studio 45<<< مخصوص دستگاه های
*Page Yield: 12000