مشخصات تونر :
* e-Studio 352, e-Studio 452Toshiba T-3520<<< مخصوص دستگاه های
Toshiba e-Studio 450 Toshiba e-Studio 350
*قیمت:

3520 تونر توشیبا مدل

تونر توشیبا مدل 3520
Toshiba e-Studio 450, Toshiba e-Studio350,تونر توشیبا 3520 برای دستگاه های
تعبیه شده استe-Studio 352, e-Studio 452,ToshibaT-3520,

تونر

درماشین های فتوکپی ،درپرینترها وبرخی دستگاه های فکس پودری مصرف می شود که به آن تونر می گویند .این پودر درظاهرهمان کاری راانجام می دهد که جوهرهنگام چاپ یانوشتن . جوهرمایعی است که ممکن است رقیق ،مثل جوهرخودنویس ،یاغلیظ مانندجوهرچاپ باشد.اما تونر،پودری باویژگی های کاملا متفاوت است ؛ بنا براین نوشته ها یاتصاویربوسیله تونربرروی کاغذنقش می بندد.درادامه توضیحات مختصری درباره تونر ارایه می شود. گفته شدتونربه شکل پودر است. اندازه ذرات تونربایددرمحدوده ای معین که بین ۵ تا۱۵میکرون متغیر است ،باشد اگرذره ای کوچک تریا بزرگتر از این اندازه باشددرهنگام چاپ مشکل ساز خواهد شد. بیندر رزین چنانکه ازنامش پیداست چسباننده سایر اجزاء به یکدیگر است وعلاوه بر این درهنگام پرینت گرفتن ذوب شده ودر الیاف کاغذ فرومی رود ودرنتیجه به آن می چسبد. چنانکه دربالاگفته شدجزء دیگر، رنگدانه یاپیگمنت است ،که رنگ تونر راتامین می کند .رنگ درپرینتر هایادستگاه های فتوکپی تک رنگ معمولا سیاه است .رنگ سیاه تونریاپیگمنت ممکن است ،ازکربن سیاه یا لمپ بلک ویا ازاکسیدهای سیاه فلزات تامین شود.درپرینتر هایادستگاه های فتوکپی رنگی ازسه رنگ اصلی زرد ،آبی وقرمز استفاده می شود.اینها هم ممکن است ،ازاکسید های فلزی یارنگ های سنتتیک باشند.