انواع کاغذوپاکت وپوشه ومقوا

زونکن 8 سانت گالینگوری............. تایوانی .....قیمت کالا:1919 8834

زونکن 8 سانت گلاسه ایرانی با قفل درجه یک .....قیمت کالا:1919 8834

زونکن 4 سانت......... ایرانی با قفل درجه یک .....قیمت کالا:1919 8834

زونکن 8 نصفه......... ایرانی با قفل درجه یک .....قیمت کالا:1919 8834

زونکن لب کج- ایستاده...... رویه گلاسه .....قیمت کالا:1919 8834

زونکن فایلی ..........رویه گلاسه .....قیمت کالا:1919 8834

پوشه رویه طلقی........ ایرانی .....قیمت کالا:1919 8834

پوشه رویه طلقی........ خارجی .....قیمت کالا:1919 8834

کلیپ فایل تک قفل .....قیمت کالا:1919 8834

کلیپ فایل دو قفل .....قیمت کالا:1919 8834

زیر دستی بدون رویه .....قیمت کالا:1919 8834

زیر دستی رویه دار .....قیمت کالا:1919 8834

کلاسور........... دو و چهار قفله .....قیمت کالا:1919 8834

کارتابل........... یوف درجه یک .....قیمت کالا:1919 8834

کلیر بوک 10 برگ .....قیمت کالا:1919 8834

کلیر بوک 20 برگ .....قیمت کالا:1919 8834

کلیر بوک 30 برگ .....قیمت کالا:1919 8834

کلیر بوک 40 برگ .....قیمت کالا:1919 8834

کلیر بوک 60 برگ .....قیمت کالا:1919 8834

کلیر بوک 100 برگ قابدار .....قیمت کالا:1919 8834

طلق ........... بسته 10 برگی .....قیمت کالا:1919 8834

شیرازه 4 .....قیمت کالا:1919 8834

شیرازه 6 .....قیمت کالا:1919 8834

شیرازه 8 .....قیمت کالا:1919 8834

شیرازه 10 .....قیمت کالا:1919 8834

شیرازه 12 .....قیمت کالا:1919 8834

فنر صحافی............شماره 6-8-10-12-14-16-18-20-25-32-38 .....قیمت کالا:1919 8834

طلق پرس .....قیمت کالا:1919 8834 A4

پوشه دکمه دار ملخی .....قیمت کالا:1919 8834

پوشه دکمه دار .....قیمت کالا:1919 8834 A5

پوشه دکمه دار .....قیمت کالا:1919 8834 A4