انواع کاربن فکس

منگنه MINI 10 ... سوزن مصرفی NO:10...قیمت کالا:1919 8834

منگنه MINI 45 ... سوزن مصرفی NO:24/6...قیمت کالا:1919 8834

منگنه normal..... سوزن مصرفی NO:10...قیمت کالا:1919 8834

منگنه کانگرو 335Congreve..سوزن مصرفی NO:24/6...قیمت کالا:1919 8834

منگنه کانگروB9 .........سوزن مصرفی NO:24/6 _ مشابه نووس المانی B6 ...قیمت کالا:1919 8834

منگنه ..........MAX 50F سوزن مصرفی NO:24/6-made in japan .......قیمت کالا:1919 8834

منگنه ..........MAX 50DF سوزن مصرفی NO:24/6 -made in japan...قیمت کالا:1919 8834

منگنه KW-50SAN....جهت منگنه تا 100 برگ -made in Taiwan...8834 1919:قیمت کالا

23L17 منگنه کانگرو...............A3 جهت منگنه تا 140 برگ تا میانه کاغذ ...قیمت کالا:1919 8834

منگنه KW 5000........... جهت منگنه تا 230 برگ-made in Taiwan..قیمت کالا:1919 8834

منگنه نووس B54/3.............. جهت منگنه تا 170 برگ-made in Germany...قیمت کالا:1919 8834

منگنه KW 5990 ..............برقی تا 20 برگ- page...قیمت کالا:1919 8834

پانچ p............. پانچ تا 10 برگ...قیمت کالا:1919 8834

پانچ CARL XL100............ پانچ تا 20 برگ-page...قیمت کالا:1919 8834

پانچ DP 700...............پانچ تا 30 برگ-page...قیمت کالا:1919 8834

پانچ DP 800................پانچ تا 50 برگ-page...قیمت کالا:1919 8834

پانچ CARL 88...............پانچ تا50 برگ _ دارای دو خط کش-page...قیمت کالا:1919 8834

پانچ KW 9640................چهار سوراخه _ made in Taiwan..قیمت کالا:1919 8834

پانچ KW 9670................ دو سوراخه – تا 70 برگ-page...قیمت کالا:1919 8834

پانچ KW 9330................دو سوراخه – تا 190 برگ-page...قیمت کالا:1919 8834

پرفراژ دستی MAX............. made in japan...قیمت کالا:1919 8834

پرفراژ برقی MAX............. made in japan...قیمت کالا:1919 8834

دستگاه برش A4.............. made in Taiwan...قیمت کالا:1919 8834

دستگاه برش A4.............. made in china ...قیمت کالا:1919 8834

دستگاه اتیکت زن............... made in china...قیمت کالا:1919 8834

دستگاه اتیکت زن................ made in italy...قیمت کالا:1919 8834

شماره زن اتومات kw.............. made in Taiwan 6 رقم فارسی و لاتین